Visie

Het GO!

We willen onze leerlingen zo goed mogelijk begeleiden en opleiden tot volwaardig gekwalificeerde en sociaalvaardige jongvolwassenen. Daarvoor hebben we een visie ontwikkeld die gebaseerd is op de principes van het Pedagogisch Project van het GO!  

Het GO! wil elke leerling helpen met zichzelf te ontplooien en richt zich op de maximale leerwinst, de persoonlijkheidsontplooiing, de maatschappelijke verantwoordelijkheid en het individueel welbevinden van de leerling. 
 

Onze school

Ook op onze school hechten wij veel belang aan de ontwikkeling en zelfontplooiing van de leerlingen. Wij bouwen mee aan hun toekomst door de volgende kernwaarden na te streven: 

Kwaliteit leveren

Niet alleen staan we open voor elke vernieuwing die onze kwaliteit ten goede komt; we willen ook blijven investeren in onze infrastructuur en didactische materialen. Op die manier kunnen we de kwaliteit van ons onderwijs garanderen. 

Zorgen dat alle leerlingen zich maximaal kunnen ontplooien

Wij vertrekken van de stelling dat alle jongeren recht hebben op degelijk onderwijs, waarbij iedereen dezelfde rechten en kansen krijgt om te slagen. Door met kleinere klasgroepen te werken, maken we het mogelijk om de leerlingen individueel te begeleiden en zich volledig te laten ontplooien. Verder opteren we voor extra begeleiding van de minder sterke leerlingen om hun maximale slaagkansen aan te reiken. 

Onze leerlingen voorbereiden op de arbeidsmarkt

We bieden specialisatiejaren aan om de leerlingen de kans geven zich verder te bekwamen in hun vak. Na het beëindigen van het specialisatiejaar is het voor de leerlingen gemakkelijker om aansluiting te vinden met de arbeidsmarkt of om door te stromen naar het hoger onderwijs.

Zorgen dat iedereen zichzelf kan zijn

Wij willen een school creëren waar elke leerling telt en waar elke leerling zichzelf kan zijn. Daarom streven we voortdurend naar meer verdraagzaamheid en respect voor elkaar, ongeacht afkomst, huidskleur of levensbeschouwing. 
Om op een verdraagzame manier met elkaar om te kunnen gaan, zijn echter ook duidelijke afspraken nodig. Deze afspraken worden gecommuniceerd zowel naar leerlingen als naar ouders toe en zijn te vinden in ons schoolreglement.

Zorgen dat iedereen zich welkom voelt

Wij besteden veel aandacht aan het schoolklimaat. Zowel op klas- als schoolniveau werken we initiatieven uit om de sfeer en het welbevinden van de leerlingen te bevorderen. 
Ten slotte willen we onze leerlingen graag de kans bieden om de wereld te verkennen. Zo organiseren we projecten in samenwerking met buitenlandse scholen en bieden we onze leerlingen een geïntegreerde werkperiode naar het buitenland aan.