VERZORGENDE SECTOR - DUAAL kinderbegeleider of zorgkundige

       

Na het tweede jaar van de derde gaad, kan je kiezen voor "duaal leren" of "schoolbank op de werkplek"

Onze school biedt binnen het duaal leren 2 opleidingen aan nl. kinderbegeleider en zorgkundige.

De werkwijze binnen het duaal verschilt van het reguliere onderwijs.

Screening, intakegesprek(ken) en trajectbegeleiding

Door je inschrijving in de duale opleiding, ben je bereid je te onderwerpen aan de screening, intakegesprek(ken) en de trajectbegeleiding. Als leerling engageer je je om deel te nemen aan elke vorm van traject- en leerlingbegeleiding. Van je ouders verwachten wij hiertegenover een positief engagement.
Indien je in het duale traject wenst in te stappen volgt er eerst een intake. Hierbij is het advies van de klassenraad van het laatste structuuronderdeel dat je volgde belangrijk.
Het doel van de intake is een inschaling te maken van je arbeidsrijpheid. De intake bestaat uit het bekijken van een beroepenfilm, een arbeidsrijpheidstest en een interview dat peilt naar motivatie, werkervaring en realiteitszin. Ook worden enkele werk gerelateerde casussen voorgelegd. Hierover wordt een rapport gemaakt.
Gelijktijdig met de intakefase vullen de praktijkleerkrachten hetzelfde arbeidsrijpheid instrument in. Aan de praktijkleerkracht wordt ook gevraagd een inschatting te maken over je slaagkansen in het duale traject. Ook hierover wordt een rapport gemaakt.
Beide rapporten worden naast elkaar gelegd, en hieruit volgt een advies met betrekking tot je arbeidsrijpheid. Dit volledige proces is jouw screening. De klassenraad bekrachtigt deze screening.
Na instap in het duale traject, wordt je traject opgevolgd door je trajectbegeleider. Deze maakt contacten met bedrijven, organiseert sollicitatiegesprekken, proefdagen. Indien je kan starten in een bedrijf zorgt de trajectbegeleider ook voor de startadministratie (contract, afspraken, ...).
Tijdens je tewerkstelling houdt de trajectbegeleider overzicht over jouw traject. Hij doet dit in nauw overleg met je praktijkleerkracht. De praktijkleerkracht staat in voor de opvolging op de werkvloer.
Bij vroegtijdige stopzetting van een contract probeert de trajectbegeleider tot een nieuwe matching tussen jou en een ander bedrijf te komen.

Niet-sluiten van een overeenkomst leidt tot een verplichte vroegtijdige beëindiging van de opleiding

Als er binnen 20 opleidingsdagen, te rekenen vanaf het tijdstip dat je opgeleid moet kunnen worden op de werkvloer, geen overeenkomst is gesloten, moet je duale opleiding worden stopgezet. Ook als een overeenkomst wordt beëindigd, wordt eenzelfde termijn van 20 opleidingsdagen gehanteerd om een nieuwe overeenkomst af te sluiten; indien dit niet
lukt, moet je duale opleiding worden stopgezet.

Klassenraad

Om jou deskundig te begeleiden, komen je leraren die aan jou lesgeven op geregelde tijdstippen in het schooljaar samen onder de leiding van de directeur. Zij vormen dan samen de "begeleidende klassenraad". Zij bespreken dan jouw kennis en vaardigheden, leerattitudes, gedrag en evolutie.
De trajectbegeleider van de school en mentor op de werkvloer maken steeds stemgerechtigd deel uit van de klassenraad.

Niet-overzitten

Afhankelijk van de duale opleiding die de school organiseert, is overzitten uitgesloten, uitgezonderd het overzitten in een eenjarige opleiding tijdens het schooljaar 2018-2019 en het overzitten in het tweede jaar van een tweejarige opleiding tijdens het schooljaar 2018-2019.

De opleidingen zorgkundige duaal en kinderbegeleider duaal zijn éénjarig.

Voor meer informatie bel 09/348.22.12